Kutsu: Suomen sosiaalipsykologit ry:n syyskokous

Aika: ke 18.11.2020 klo 17.30

Paikka:

Rikhardinkadun kirjasto, Ryhmätila Aurora, Rikhardinkatu 3, 00130 Helsinki. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Ilmoittaudu kokoukseen ennakkoon 15.11.2020 mennessä osoitteeseen info@sosiaalipsykologit.fi ja kerro viestissäsi, osallistutko kokoukseen etänä vai paikan päällä.

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sääntöjen 9. kohta: ”Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu yhdistyksen sähköpostilistan kautta ja julkaisemalla se yhdistyksen verkkosivuilla tai lähettämällä se kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.”

Kutsu jäsenkirjeessä   26.10.2020

Kutsu verkkosivuilla    26.10.2020

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta

Hallituksen esitys: jäsenmaksu pidetään ennallaan

  • Luokka I 28 euroa (työssäkäyvät jäsenet)
  • Luokka II 10 euroa (opiskelijat, työttömät ja vastaavassa taloudellisessa asemassa olevat)
  • Luokka III 50 euroa (yhdistykset, yhteisöt ja kannattajajäsenet)

6. Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle

8. Valitaan hallituksen muut jäsenet

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-5 yleisvarajäsentä. Syyskokouksessa nimetään varajäsenten kutsumisjärjestys hallituksen kokouksiin.

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi

Kysymykset: info@sosiaalipsykologit.fi

Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi on vahvistettu laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (677/2020). Lain myötä yhdistyksen hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokouksiin on mahdollista osallistua etäyhteydellä, vaikka se ei olisi yhdistyksen sääntöjen perusteella muuten mahdollista, ja että yhdistyksen kokouksen osallistumisen edellytyksenä voi olla ilmoittautuminen.

Lisätiedot:

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677

https://www.soste.fi/uutinen/uusi-koronaepidemian-aiheuttama-valiaikainen-poikkeamislaki-voimaan-yhdistyslakiin/