Sosiaalipsykologit työelämässä

Sosiaalipsykologit ovat vuorovaikutuksen asiantuntijoita. Tyypillisiä sosiaalipsykologien osaamisalueita ovat yhteiskunnalliset asenteet, vähemmistöjen asema, väestöryhmien väliset suhteet, stereotypiat, ennakkoluulot, arvot, monikulttuurisuus, käyttäytymisen muutos, vuorovaikutus organisaatioissa ja eri henkilöstöryhmien välillä sekä ammattilaisen ja asiakkaan välinen vuorovaikutus. Sosiaalipsykologien koulutus valmistaa yhteisökeskeiseen ajattelutapaan, verkostoissa toimimiseen ja antaa valmiuksia kohdata eri elämäntilanteissa olevia henkilöitä.

Sosiaalipsykologit voivat toimia esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla, opetus- ja koulutustehtävissä, henkilöstöhallinnossa, tutkimustyössä, tiedotus- ja viestintätehtävissä sekä asiantuntija- ja projektitehtävissä. Sosiaalipsykologeja työskentelee lukuisilla eri tehtävänimikkeillä, muun muassa sosiaaliterapeutteina, ohjaajina, suunnittelijoina, rekrytointikonsultteina, kouluttajina, valmentajina, koordinaattoreina, tiedottajina sekä johto- ja esihenkilötehtävissä.

Sosiaalipsykologin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, ja valmistuneet sosiaalipsykologit ovat valtiotieteiden tai yhteiskuntatieteiden maistereita. Suomen sosiaalipsykologit ry ohjeistaa, että valmistuneet henkilöt käyttäisivät nimikettä ”sosiaalipsykologi, VTM/YTM”. Sosiaalipsykologian opintosuuntaa (entinen pääaine) voi opiskella Suomessa kolmessa yliopistossa: Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoissa.

työelämä

Sosiaalipsykologien uratarinoita

Alla olevat uratarinat on julkaistu alunperin Sosiaalipsykologi 2018 -lehdissä. Eetun ja Sadun uratarinat on päivitetty keväällä 2020. 

 • Opiskellut sosiaalipsykologiaa Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa vuosina 2009-2014. Sivuaineina lukenut sosiologiaa, psykologiaa ja työ- ja organisaatiopsykologiaa.
 • Tällä hetkellä työskentelee rekrytoijana Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Aiemmin työskennellyt muun muassa Arc Technologyllä asiakkuuspäällikkönä, rekrytointikonsulttina muutamissa henkilöstöpalvelualan yrityksissä sekä asiantuntijana Pohjois-Savon TE-toimistossa.

”Kiinnostuin sosiaalipsykologiasta lukiossa psykologian opintoihin kuuluneella sosiaalipsykologian jaksolla. Käsittelimme silloin yleisimpiä klassikoita sekä muita sosiaalipsykologisia ilmiöitä. Minuun teki vaikutuksen muun muassa oppikirjassa mainittu Daavidin oksa -uskonlahko sekä siihen liittynyt Wacon piiritys, jolloin kiinnostuin tämänkaltaisten ilmiöiden takana esiintyvistä sosiaalipsykologisista tekijöistä. Kurssityönä ko. jaksolla havainnoin KalPan pelin yleisöä pelien aikana sekä faneja keskustelufoorumilla ja havaintojeni pohjalta hahmottelin karkeita kategorisointeja eri kannattamistyyleistä. Nämä saivat aikaan kipinän hakeutua opiskelemaan sosiaalipsykologiaa.

Suoritin opiskeluaikaisen harjoittelujakson Pohjois-Savon TE-toimistossa. Harjoittelu poiki myöhemmässä vaiheessa myös työsuhteen työnvälityslinjan asiantuntijana. Personalhuset StaffingGroupilla henkilöstöpalvelualan yrityksessä työskennellessäni vastasin itsenäisesti Itä-Suomen alueen rekrytoinneista, asiakkuuksista, myynnistä, budjetoinnista sekä tuloksesta. Lisäksi toimin työntekijöidemme hallinnollisena esimiehenä vastaten kaikista heidän työsuhteiden yksityiskohdista. Näin tehtävä vaati varsin vahvaa yrittäjähenkisyyttä.

Nykyisessä työssäni Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vastaan kollegojeni kanssa organisaatiomme rekrytointitarpeista sekä tilapäis- ja keikkatyöntekijöiden rekrytoinnistakokonaisvaltaisesti. Osallistun aktiivisesti KYSintyönantajakuvan, rekrymarkkinoinnin sekä rekrytointiprosessien kehittämiseen ja lisäksi pääsen tehtävässä kehittämään minulle tärkeää työnhakijakokemusta. Tavoitteenani on taata mahdollisimman laadukas työnhakijakokemus kaikille työpaikoistamme kiinnostuneille.

Olen päässyt hyödyntämään sosiaalipsykologista osaamistani rekrytoinneissa ja resursoinneissa, kun olen pyrkinyt tunnistamaan parhaimmat osaajat monien hyvien hakijoiden joukosta. Lisäksi rekrytoijana on tärkeää osata ymmärtää työnhakijoiden ja rekrytoivien esimiesten motiiveja, tunteita ja käyttäytymistä, jotta sopivin henkilö ja sopivin tehtävä saadaan kohtaamaan. Erityisesti vuorovaikutusosaaminen on ollut tärkeässä osassa toimiessani rekrytointiprosesseissa konsultoivana osapuolena.

Mielestäni sosiaalipsykologia tarjoaa kattavat välineet ja monipuolisen pätevyyden varsin erilaisiinkin tehtäviin ja toimialoille. Toki generalistialaa opiskellessa on tärkeää muistaa myös se, että jokainen rakentaa oman asiantuntijuutensa itse emmekä valmistu suoraan mihinkään tiettyyn ammattiin. Nykypäivänä ei valmiita urapolkuja välttämättä enää ole samalla tavalla, kuin muutamia vuosikymmeniä aikaisemmin. Onkin tärkeää miettiä jo opintojen aikaiset sivuaineet, gradun aihe sekä muut aktiviteetit tulevaisuuden työelämää ja tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista silmällä pitäen.

Mieleenpainuvinta työurallani on ollut se, kun minut valittiin Personalhusetin vuoden 2016 rekrytointikonsultiksi Suomessa yli kolmenkymmenen kollegan joukosta.”

 • Valmistunut sosiaalipsykologiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2010, opiskellut sivuaineina psykologiaa, sosiaalityötä ja semiotiikkaa.
 • Valmistunut sisustusarkkitehdiksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta keväällä 2018.
 • Työskennellyt aikaisemmin tutkimuksellisissa kehittämistehtävissä järjestösektorilla.
 • Toimii tällä hetkellä sisustusarkkitehtinä kansainvälisessä arkkitehtitoimistossa.

”Olen ollut lukioajoistani lähtien kiinnostunut sosiaalisiin ympäristöihin ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista, ja innostuin lukion psykologian opintojen sosiaalipsykologian osuudesta. Aloitin sosiaalipsykologian opinnot vuonna 2006 ja kiinnitin jo opiskeluaikoina huomiota sosiaalipsykologian laajoihin soveltamismahdollisuuksiin.

Olen ennen nykyistä työtäni työskennellyt kansainvälisessä työympäristössä projektisuunnittelijan tehtävissä Suomen Mielenterveysseuran Palaset kohdalleen –hankkeessa. Siinä jalkautettiin ja kokeiltiin Monimuotoiseksi perheterapiaksi (MDFT, Multidimensional Family Therapy) kutsuttua monialaista työskentelytapaa. Tehtäviini kuului menetelmäuskollisuuden arviointityö sekä Suomen arviointitiimin koordinointia. Työhön liittyi keskeisesti arviointien yhtenäisyyden tukeminen eli se, että tiimit arvioivat toimintaa mahdollisimman yhtenäisesti ja samoin periaattein. Tässä teimme tiivistä yhteistyötä MDFT:n koulutuksesta vastaavan hollantilaisen tahon kanssa. Yhteistyöhön kuului yhteisiä koulutuksia ja säännöllistä yhteydenpitoa.

Vuonna 2014 lähdin laajentamaan ammatillisia näkökulmiani hakeutumalla sisustusarkkitehtuurin opintoihin nelivuotiseen muotoilun koulutusohjelmaan. Sisustusarkkitehtuurilla ja sosiaalipsykologialla on yllättävän paljon yhtymäkohtia. Molemmissa painottuvat inhimilliset lähtökohdat, ja sosiaalipsykologia voi parhaimmillaan rikastuttaa tilasuunnittelua eri tavoin. Muotoilun opinnäytteessä käsittelin potilaskokemusta ja hyvinvointia sairaala-arkkitehtuurissa luonto-teeman kautta.

Nykyisin työskentelen sisustusarkkitehtina arkkitehtitoimistossa, joka toimii sairaalasuunnittelun kentällä. Toimiston kotipaikkoina ovat Helsinki ja Tallinna. Pidämme yhteisiä virkistystapahtumia ja puhumme yhdessä usein englantia, sillä suunnittelijoita on kotoisin useista maista.

Työskentely kansainvälisissä ympäristöissä on itselleni parhaillaan tuonut mielekkään tunteen siitä, että on osa laajempaa yhteisöä, joka jakaa samat päämäärät. Nykyisissä tehtävissäni olen ollut mukana terveydenhuollon tilasuunnittelun projekteissa. Ammatillisesti erityisen kiinnostavaa on juuri nyt se, kuinka terveydenhuollon asiakkaita ja hyvinvointia voidaan tukea tilasuunnittelun keinoin. Tämä teema tulee lähelle myös palvelumuotoilun ajattelua.

Sosiaalipsykologian moninaisuus voi työelämään sijoittumisen näkökulmasta tuntua toisaalta haasteelta, ja toisaalta mahdollisuudelta. Haluaisin muistuttaa, että vaikka opiskeluaikana ei muodostuisi selkeää kuvaa ”omasta jutusta”, niin myös työelämä opettaa uusia asioita. Työssä voi löytää mielenkiintoisia teemoja, joihin erikoistua ja joita kohti mennä. Oma tie löytyy kyllä, ja siitä tulee jokaiselle oman näköinen.”

 • Opiskellut sosiaalipsykologiaa Helsingin yliopistossa vuosina 1986-1995. Sivuaineina lukenut sosiologiaa ja viestintää.
 • Tällä hetkellä työskentelee EVOLVE VIDEO & Digital Content tuotantoyhtiössä, joka tuottaa videotarinoita, yritysvideoita, henkilökuvia, messu- ja markkinointivideoita sekä reportaaseja. On perustanut tuotantoyhtiön vuonna 2000. Keskittynyt pääasiassa dokumentaariseen tuotantoon.
 • Ennen oman tuotantoyhtiön perustamista työskennellyt toimittajana Ylellä eri ohjelmissa,
  kuten Basaarissa, Ajankohtaisessa Kakkosessa, Mustassa Laatikossa ja
  Kuningaskuluttajassa.

”Kun olin lukiossa, minulla ei ollut vielä siinä vaiheessa erityistä intohimoa tai aavistusta siitä, mikä minua kiinnostaisi. Pidin lukion jälkeen kolme välivuotta, jolloin olin töissä Tukholmassa ja
matkustelin perusteellisesti Etelä-Amerikassa.

Yliopistoon tulin alun perin sisälle sosiologian oppiaineeseen. Ajan mittaan kuitenkin havaitsin, että
sosiaalipsykologiassa oli enemmän selitysvoimaa niille asioille, jotka itseäni kiinnostivat: se oli enemmän henkilökohtaisempaa, identiteettiin ja yksilöön keskittyvää. Ehkä se on se motivaation, arvojen ja asenteiden maailma, joka on vetänyt minua puoleensa.

Opintojen aikana olin suuntautunut kolmannen maailman ja köyhyyden teemoihin ja tein pätkätöitä
useammassa sen alan järjestöissä. Valmistumiseni sattui keskelle synkintä lamaa. Aluksi tein töitä lasinpuhaltajana, ja toimin eräässä koulutusjärjestössä luennoitsijana, mutta sitten pian minua pyydettiin toimittamaan Ylelle monikulttuuriohjelma Basaaria. Olin utelias, toimittajan homma kiinnosti ja lähdin Ylelle toimittajaksi.

Monikulttuuriohjelma Basaarin jälkeen olin mukana Ylellä monien eri ohjelmien toimituksessa. Tein pääasiassa inserttejä viikottaisohjelmiin. Ylellä oli tuolloin valtavasti henkilökuntaa ja palkkauskielto. En saanut vakituista paikkaa, vaan tein töitä pätkäsopimuksilla. Se pilasi tunnelmaa, koska jatko oli aina epävarmaa. Sen vuoksi päätin lähteä yrittäjäksi ja perustin oman tuotantoyhtiön. Aloin tuottaa videokokonaisuuksia, kuvasin, toimitin, ohjasin ja editoin videojuttuja sekä Ylelle että
aivan kaikille, joille vaan sain juttuja myytyä.

Tällä hetkellä asiakkaitani ovat ministeriöt, kolmannen maailman toimijat, kansainvälinen metalliteollisuus ja start up-yhtiöt. Jokainen keikka on taatusti omanlaisensa.

Nyt kevään 2018 aikana olen ollut Jordaniassa hakemassa juttuja tulevan syksyn Nenäpäivää varten. Malawista tein UNICEF:n kampanjamateriaaleja, ja Tanskassa kuvasin materiaaleja meriteollisuudelle. Tänä keväänä valmistuivat myös Ulkoministeriön 100 vuotisjuhlallisuuksiin liittyvä somevideosarja.

Videoiden tekeminen edellyttää erilaisten ihmisten ja tilanteiden ymmärtämistä. Haluaisin ihmisten kertovan itsestään jotakin aitoa, ja kuvatessa yritän käyttää sosiaalipsykologisia taitojani saadakseni syvyyttä kuvaamiini tarinoihin. Toivon, että sosiaalipsykologia on minussa läsnä taitoina, motiivien ja moniulotteisuuden ymmärtämisenä.

Vaikka minulla on joissakin asioissa huono muisti, kohtaamieni ihmisten elämäntarinat ja tunnelmat
muistan hyvinkin tarkkaan. Koskettavia hetkiä on paljon, yksi sellainen oli Burundissa, kun kohtasin kolme pientä orvoksi jäänyttä lasta. Heistä vanhin piti huolta koko porukasta. Hän oli itse 8-vuotias. Lapset olivat liikuttavan yksin, haavoittuvina ja vailla suojaa.”

Avoimia työpaikkoja

Sosiaalipsykologien suurin avoimien työpaikkojen ilmoitus- ja hakukanava on ”Sosiaalipsykologien työllistyminen” Facebook sivu. Yhdistys on aktiivisesti läsnä ryhmässä ja vinkkaa sosiaalipsykologeille suunnatuista työpaikoista. Suosittelemme siis kaikkia opiskelijoita, työnhakijoita, työnantajia ja kiinnostuneita liittymään ryhmään!