Opiskelu ja tutkimus

Opiskelu ja tutkimus

Sosiaalipsykologiaa voi opiskella Suomessa pääaineena kolmessa yliopistossa: Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoissa.

Opetuksen ja tutkimuksen painotukset vaihtelevat eri yliopistojen kesken.

Helsingin yliopistossa opetuksessa painotetaan sosiaalista identiteettiä, asenteita, käyttäytymisen muutosta, ennakkoluuloja, argumentaatiota, arkiajattelua ja oikeudenmukaisuutta mm. maahanmuuton, terveyden, yrittäjyyden ja muun työelämän sekä yhteiskunnallisen keskustelun konteksteissa.

Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipsykologian tutkimuspainotukset ovat yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen painotusten mukaisesti hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Myös kysymykset ihmisen minuuden rakentumisesta, selviytymisestä suurista elämänmuutoksista ja ihmisten toiminnasta erilaisissa ryhmissä ovat Itä-Suomen yliopiston tutkimuskohteita.

Tampereen yliopistossa tutkimuksen kohteita ovat sosiaalinen vuorovaikutus, ihmistenvälinen kanssakäyminen ja sitä ohjaavat sosiaaliset säännönmukaisuudet, minuuden ja identiteetin tuottaminen ja ylläpitäminen sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa sekä ihmistieteen teoreettiset ja metodologiset kysymykset. Tampereella tutkitaan myös elämänkulkua, elämän kriisejä, perhettä ja muita ryhmiä sekä yhteistöjä.

Sosiaalipsykologian alan uusinta suomalaista tutkimusta esitellään vuosittain Sosiaalipsykologian päivillä.

Tuoreeseen sosiaalipsykologian tutkimukseen pääset tutustumaan Vaikutuksessa-verkkomedian Tiedekulma -artikkeleissa.

Väitöskirjat

Kiinnostaako tutkijan ura? Lue kolmen vuonna 2018 väitelleen tutkijan, Julia Katilan, Janne Kaltiaisen ja Elina Rengon kommentit väitöskirjojensa päätuloksista, heidän nykyisestä työtilanteestaan ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Alle on koottu lista sosiaalipsykologian alalla Suomessa julkaistuista väitöskirjoista.

Ilmoitathan julkaistuista väitöskirjoista sähköpostitse info@sosiaalipsykologit.fi , niin päivitämme listaa!

Kohonen-Aho, L. (Aalto yliopisto 2017-11-17). Video-based observations on the construction of social presence in virtual worlds

Menard, R. (Helsingin yliopisto 2017-12-16): Critical discourse studies on social values, ideology and Finnish equality

Venäläinen, S. (Helsingin yliopisto 2017-11-10): Women as perpetrators of violence: Meanings of gender and violence in the tabloid press and in the narratives of women imprisoned for violent crimes

Barzoki, Meysam Haddai (Itä-Suomen yliopisto 2017-10-13): Sexual Consumer Culture: explanation of shopping and self-sexualizing behavior in the light of sexual objectification

Rancken, Jeena (Tampereen yliopisto 2017-09-23 ): Yliluonnollinen kokemus : Tulkinta, merkitys ja vaikutus

Rakkolainen, Maria (Tampereen yliopisto 2017-08-26): Motivoivan haastattelun toteutuminen päihdehoidon alkutapaamisissa ja yhteys asiakkaan päihdehaittojen vähenemiseen

Hakoköngäs, E. (Helsingin yliopisto 2017-07-28): Visual Collective Memory: A Social Representations Approach

Jokinen, Esa (Tampereen yliopisto 2017-06-22): Näkökulmia arviointitutkimukseen: Henkilöstö kuntauudistuksessa

Pettersson, Katarina (Helsingin yliopisto 2017-06-09): Save the nation! A social psychological study of political blogs as a medium for nationalist communication and persuasion

Kinnunen, Marja (Helsingin yliopisto 2017-01-27): Self-control, social cognitions, and automatic social images: Insights into determinants of healthy lifestyle among young men in military service

Kiviruusu, Olli (Helsingin yliopisto 2017-01-13): Itsetunnon kehitys nuoruudesta aikuisuuteen ja siihen vaikuttavat tekijät : 26 vuoden seurantatutkimus

Caserta, T. A. (Helsingin yliopisto 2017-01-09): The psychological wellbeing of orphans and youth in Rwanda

Thitz, Päivi (Itä-Suomen yliopisto 2013-11-15): Seurakunta osallisuuden yhteisönä

Varjonen, Sirkku (Helsingin yliopisto 2013-10-12): Ulkopuolinen vai osallistuja? – Identiteetit, ryhmäsuhteet ja integraatio maahanmuuttajien elämäntarinoissa

Hasanen, Kirsi (Tampereen yliopisto, 2013-03-01): Narrating Care and Entrepreneurship

Liimakka, Satu (Helsingin yliopisto, 2013-02-08): Re-Embodied – Young Women, the Body Quest and Agency in the Culture of Appearances

Isoherranen, Kaarina (Helsingin yliopisto, 2012-12-12): Uhka vai mahdollisuus – moniammatillista yhteistyötä kehittämässä (Threat or possibility – developping interprofessional collaboration)

Henning-Lindblom, Anna (Helsingfors universitet, 2012-08-25): Vem är jag, vem är vi, vem är vem i vårt land? – Kontextens betydelse för gruppidentifikation och stereotypier bland svensk- och finskspråkiga i Finland och Sverige

Finell, Eerika (Helsingin yliopisto, 2012-08-21): National symbols, their meanings, and how they relate to identification, outgroup attitudes and national sentiments: rhetorical, correlational and experimental studies

Valkonen, Satu (Tampereen yliopisto, 2012-08-24): Television merkitys lasten arjessa

Wahlström, Mikael (Helsingin yliopisto, 2012-08-24): The Digitalisation of Social Representations: The Influence of the Evolution of Communication Technology on the Development of Shared Ideas

Seppälä, Tuija (Helsingin yliopisto, 2012-07-03): Trust building and cooperation in supervisor-subordinate relationships and work units

Ahrio, Leena (Tampereen yliopisto, 2012-06-15): Modernin yliopisto-opiskelun toimintakertomus

Yijälä, Anu (Helsingin yliopisto, 2012-06-08): Pre-acculturation among voluntary migrants

Saaranen-Kauppinen, Anita (Itä-Suomen yliopisto, 2012-06-08): Käsitykset sosiaalisista taidoista tekniikan alalla

Ojala, Ann (Helsingin yliopisto, 2012-06-02): What Makes Us Environmentally Friendly? : Social Psychological Studies on Environmenal Concern, Components of Morality and Emotional Connectedness to Nature

Konttinen, Hanna (Helsingin yliopisto, 2012-02-17): Dietary habits and obesity: the role of emotional and cognitive factors

Kuusela, Sari (Tampereen yliopisto, 2010-12-15): Valta ja vuorovaikutus johtamisessa

Tonttila, Kirsi (Helsingin yliopisto, 2010-11-05): Yrittäjyyden arvottaminen akateemisten nuorten argumentoinnissa.

Sakki, Inari (Helsingin yliopisto, 2010-09-15): Success Story or a Failure? : Representing the European Integration in the Curricula and Textbooks of Five Countries

Tamminen, Sakari (Helsingin yliopisto, 2010-03-29): Calculating life : Nation, Nature, and the Nativisation of Nonhuman Genetics

Lähteenoja, Susanna (Helsingin yliopisto, 2010-02-19): Uusien opiskelijoiden integroituminen yliopistoon. Sosiaalipsykologinen näkökulma

Berg, Päivi (Helsingin yliopisto, 2010-01-30): Ryhmärajoja ja hierarkioita. Etnografinen tutkimus peruskoulun liikunnanopetuksesta

Auvinen, Petra (Tampereen yliopisto, 2009-12-05): Achievement of Intersubjectivity in Airline Cockpit Interaction

Vastamäki, Jaana (Kuopion yliopisto, 2009-11-23): : Sense of Coherence and Unemployment (Koherenssin tunne ja työttömyys)

Raudaskoski, Sanna (Tampereen yliopisto, 2009-11-14): Tool and Machine: The Affordances of the Mobile Phone

Muller-Klestil, Sebastian (Helsingin yliopisto, 2009-09-25): Disarming identities. Ethnic identities in conflict resolution: Hindrance or helpful resource?

Haybatollahi, Sayyed Mohammad (Helsingin yliopisto, 2009-08-14): Work Stress in the Nursing Profession. An Evaluation of Organizational Causal Attribution.

Holkeri-Rinkinen, Liisa (Tampereen yliopisto, 2009-06-13): Aikuinen ja lapsi vuorovaikutusta rakentamassa. Diskurssianalyyttinen tutkimus päiväkodin arjesta

Kotovirta, Elina (Helsingin yliopisto, 2009-05-09): Huumeriippuvuudesta toipuminen Nimettömien Narkomaanien toveriseurassa.

Tapani, A (Helsingin yliopisto, 2009-03-27): Does the Community Really Count? Identiteettiprosessi ja sosiaalinen pääoma epävarmuuden sietämisen merkityksellisinä elementteinä.

Silfver-Kuhalampi, Miia (Helsingin yliopisto, 2009-01-09): The Sources of Moral Motivation: Studies on Empathy, Guilt, Shame, and Values.

Ehrling, Leena-Maria (Helsingin yliopisto, 2006-12-09): Psykoterapian vaikutusten arvioiminen. Keskusteluanalyyttinen tutkimus arviointihaastattelun käytänteistä.

Valkonen, Jukka (Helsingin yliopisto, 2007-10-27): Psykoterapia, masennus ja sisäinen tarina.

Collavin, Elena (Helsingin yliopisto, 2007-09-22): Food Biotechnologies in Italy: a Social Psychological Study.
Rutanen, Niina (Helsingin yliopisto, 2007-08-03): Water in Action: Encounters among 2-to-3 year old children, adults and water in day care

Anttila, Jorma (Helsingin yliopisto, 2007-05-24): Kansallinen identiteetti ja suomalaiseksi samastuminen.

Oksanen, Atte (Tampereen yliopisto, 2006-10-27):Haavautuva minuus: väkivallan barokki kontrolliyhteiskunnassa

Tuomela, Maj (Helsingin yliopisto, 2006-09-04): Trust and Collectives

Koponen, Anne Maarit (Helsingin yliopisto, 2006-09-02): Sikiöaikana päihteille altistuneiden lasten kasvuympäristö ja kehitys.

Kassea, Raul (Helsingin yliopisto, 2006-07-07): Gender, Politics and Democratisation in Cameroon

Sarpavaara, Harri (Tampereen yliopisto, 2004-05-28): Ruumiillisuus ja mainonta. Diagnoosi tv-mainonnan ruumiillisuusrepresentaatioista

Jaari, Aini (Helsingin yliopisto, 2004-01-17): Itsetunto, elämänhallinta ja arvot – Korrelatiivinen tutkimus Morris Rosenbergin itsetuntokäsitteen taustasta suomalaisilla työikäisillä

Lauhakangas, O (Helsingin yliopisto): Puheesta ihminen tunnetaan. Sananlaskujen funktiot sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Miettinen, Helena (Helsingin yliopisto, 2004-06): Menetetyt kodit, elämät,unelmat. Suomalaisuus paluumuuttajastatukseen oikeutettujen venäjänsuomalaisten narratiivisessa itsemäärittelyssä.

Matikainen, Janne (Helsingin yliopisto, 2002-08-30): “Tuoko se sitten bisnestä” – Internetiin ja virtuaaliseen oppimisympäristöön asennoituminen pk-yrityksissä.
Haukkala, Ari (Helsingin yliopisto, 2002-08-26): Depressive symptons and hostility in relation to socioeconomic status, smoking cessation, and obesity.

Härkki-Santala, Maria (Tampereen yliopisto, 2002-06-12): Oman elämänsä ehtoisa emäntä: maatilan emännän emäntäkuva työn mielekkyyden ja muutoksen näkökulmasta

Aaltonen, Tarja (Tampereen yliopisto, 2002-04-26): Sanatonko tarinaton? Afaatikon intersubjektiivinen maailma ja kertoen rakentuva identiteetti

Mönkkönen, Kaarina (Kuopion yliopisto, 2002-04-06): Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena. Vastaamisen, vallan ja vastuun merkitys sosiaalialan asiakastyön vuorovaikutuksessa

Gyekye, Seth (Helsingin yliopisto): The Self-Defensive Attribution Theory Revisited: A Culture-Comparative Analysis between Finland and Ghana in the Work Environment.

Sarje, Aino (Helsingin yliopisto, 1999-12-04): Suomalaisen tanssin taidemaailman sosiaalinen muutosdynamiikka vuosien 1988 ja 1996 välillä

Kytömäki, Juha (Helsingin yliopisto, 1999-11): Täytyy kattoo, jos saa kattoo. Sosiaalipsykologisia näkökulmia varhaisnuorten televisiokokemuksiin

Jasinskaja-Lahti, Inga (Helsingin yliopisto, 1999-10-15): Psychological acculturation and adaptitation among russian-speaking immigrant adolescents in Finland.

Hänninen, Vilma (Tampereen yliopisto, 1999-10-02): Sisäinen tarina, elämä ja muutos

Haikonen, Matti (Helsingin yliopisto, 1999-08): Konflikteista aiheutuva stressi ja siitä selviytyminen opettajan työssä.

Niitamo, Petteri (Helsingin yliopisto, 1999-06-22): ”Surface” and ”depth” in human personality. Relations between explicit and implicit motives.

Aalto, A-M (Helsingin yliopisto): Diabetes cognitions and social support in the management of diabetes. A cross-sectional study on social psychological determinants of health-related quality of life and self-care among adults with type 1 diabetes.

Kauppila, R (Helsingin yliopisto): Oppimisen edistäminen suggestioiden avulla.

Ronkainen, Suvi (Tampereen yliopisto): Ajan ja paikan merkitsemät: Subjektiviteetti, tieto ja toimijuus.

1998

Ylijoki, Oili-Helena (Tampereen yliopisto): Akateemiset heimokulttuurit.

Korvajärvi, Päivi (Tampereen yliopisto): Gendering Dynamics in White-Collar Work Organisations
(Sukupuoli toimihenkilöiden työpaikoilla)

Suoninen, Eero (Tampereen yliopisto): Miten tutkia moniäänistä ihmistä? Diskurssianalyyttisen
tutkimusotteen kehittelyä.

1997

Pohjanheimo, Esa (Helsingin yliopisto): Arvojen muutos, työ ja sosiaalinen tausta. Tutkimus työikäisistä pyhtääläisistä 1982 – 1993

Salminen, Simo (Helsingin yliopisto): Risk taking attributions and serious occupational accidents

1996

Jaatinen, Jaana (Helsingin yliopisto): Terapeuttinen keskustelutodellisuus: Diskurssianalyyttinen tutkimus alkoholiongelmien sosiaaliterapeuttisesta hoidosta.

Riihelä, Monika (Helsingin yliopisto): Mitä teemme lasten kysymyksille? Lasten ja ammattilaisten kohtaamisten merkitysulottuvuuksia lapsi-instituutioissa.

1995

Holmberg, Nils (Helsingin yliopisto): Identifikationsprocesser och behandling av alkoholproblem.

Horppu, R (Helsingin yliopisto): Parental and school influence on elementary school students’ developing conceptions of teacher autohority.

Puohiniemi, M (Helsingin yliopisto): Values, consumer attitudes and behaviour. An application of schwartz’s value theory to the analysis of consumer behaviour and attitudes in two national samples.

1993

Pirttilä-Backman, Anna-Maija (Helsingin yliopisto): The Social Psychology of Knowledge Reassessed: Toward a New Delineation of the Field with Empirical Substantiation.

1992

Koski-Jännes, Anja (Helsingin yliopisto): Alcohol addiction and self-regulation. A controlled trial of a relapse prevention program for Finnish inpatient alcoholics.

Rantanen, T (Helsingin yliopisto): Balanssiteoria ja sen vastuuattribuutioteoreettinen sovellutus. Heiderin sosiaalipsykologian kriittistä kehittelyä.

Vesala, Kari (Helsingin yliopisto): Pienyrittäjien kontrollipremissit. Sosiaalipsykologinen tarkastelu.

Weckroth, Klaus (Tampereen yliopisto): Mustavalkoista sosiaalipsykologiaa.

1991

Elovainio, M (Helsingin yliopisto): Työn sisäiset tietorakenteet erityispäivähoidossa.

Lepistö, Vappu (Tampereen yliopisto): Kuvataiteilija taidemaailmassa: tapaustutkimus
kuvataiteellisen toiminnan sosiaalipsykologisista merkityksistä.
 
1987

Kauppinen-Toropainen, K (Helsingin yliopisto): Ainokaiset työyhteisössä – haastattelututkimus työn sukupuolenmukaisen eriytymisen vaikutuksista työtyytyväisyyteen, psyykkiseen uupumukseen ja stressiin.
 
1985

Uutela, Antti (Helsingin yliopisto): Pupils’ concepts about epilepsy: What determines them and how they are changed after an educational program.
 
1984

Lahikainen, Anja Riitta (Helsingin yliopisto): Uravalinta perheessä tapahtuvan sosiaalistumisen lopputuloksena.
Liebkind, Karmela (Helsingin yliopisto): Minority identity and identification processes: A social psychological study.
 
1982

Helkama, Klaus (Helsingin yliopisto): Toward a cognitive-developmental theory of attribution of responsability.
 
1978

Tolkki-Nikkonen, Mirja (Tampereen yliopisto): Avioliiton ensimmäinen vuosi : avioliittoon aikovien motiivit, käsitykset ja odotukset avioliitosta sekä näiden odotusten toteutuminen avioliiton ensimmäisen vuoden aikana.
 
1972

Myllyniemi, Rauni (Helsingin yliopisto): SRT: Menetelmä sosiaalisten reaktiotaipumusten projektiiviseksi mittaamiseksi.