Mitä jäi mieleen yhdistyksen ensimmäisestä mentorointipilotista?

Alkuperäinen teksti on julkaistu 01/2018 Sosiaalipsykologi-lehdessä.

Suomen Sosiaalipsykologit ry järjesti syksyllä 2017 ensimmäistä kertaa mentorointiohjelman hiljattain valmistuneille ja valmistumassa oleville sosiaalipsykologian opiskelijoille. Yhdistyksen pilotin tarkoituksena oli tarjota työelämään ja uraan liittyvää mentorointia sosiaalipsykologilta sosiaalipsykologille.  Mitä asioita mentorointiohjelma piti sisällään ja minkälaisia olivat siihen osallistuneiden kokemukset?

Mitä mentorointi on?

Mentoroinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa kokeneempi henkilö antaa ohjausta ja tukea kehityshaluiselle mentoroitavalleen eli aktorille. Mentoroinnin on tarkoitus olla vuorovaikutuksellisempaa ja vapaamuotoisempaa toimintaa verrattuna ammatillisempiin ohjausmuotoihin kuten työnohjaukseen, coachingiin tai konsultointiin.

Mentoroinnin tärkeä piirre on myös se, että se perustuu vapaaehtoisuuteen. Toisin kuin muissa ohjausmuodoissa, joissa usein tarkastellaan vain työhön liittyviä asioita, mentoroinnissa voidaan myös jakaa omia henkilökohtaisia kokemuksia. Tapaamisissa voidaan keskustella laajasti opinnoista, työstä, osapuolten elämän eri vaiheista sekä henkilökohtaisista elämänarvoista ja pyrkimyksistä. Mentorointi on tavoitteellista toimintaa, jossa on selkeästi määritelty alku ja loppu ja johon molemmat osapuolet sitoutuvat sovituksi ajaksi. Tärkeää mentoroinnissa on luottamuksellinen vuorovaikutus kahden tasavertaisen ihmisen välillä sekä molemminpuolinen halu kehittyä.

Mentorin on tarkoitus toimia luotettavana peilinä ja ongelmanratkaisun tukena aktorille, joka kaipaa suuntaa esimerkiksi opiskeluiden loppuvaiheen ja valmistumisen jälkeisissä uravalinnoissa ja työelämään liittyvissä kysymyksissä. Mentori voi kertoa aktorille kokemuksiaan erilaisista työtehtävistä, auttaa työnhaussa ja uusien verkostojen löytämisessä sekä antaa aktorille mahdollisuuden testata tämän omia näkemyksiä ja ajatuksia ulkopuolisen kanssa. Mentori voi ja myös haastaa aktorin näkökulmia ja voi antaa uusia, vaikkakaan ei valmiita, ideoita ja näkökulmia aktorin urapolun pohdintaan.

Mentorin odotetaan olevan asiantuntijana valmis jakamaan omaa osaamistaan ja sekä olevan kiinnostunut myös itse oppimaan aktorilta. Mentorille tapaamiset tuovat mahdollisuuden jakaa työelämässä oppimiaan tietoja sekä pohtia omaa ammattitaitoa. Keskustelut aktorin kanssa tarjoavat parhaimmillaan virikkeitä mentorin oman työuran uudistumiseen. Mentori saa myös hyvän käsityksen valmistumassa olevan ja vastavalmistuneen ajatusmaailmasta.

Suomen Sosiaalipsykologit ry:n mentorointipilotti

Haku aktoriksi yhdistyksen mentorointipilottiin järjestettiin 11.-24.9.2017 ja hakemuksia saatiin 11 kappaletta. Kriteerinä aktoreiden valinnassa oli, että hakijan täytyi olla sosiaalipsykologian opiskelija, jonka valmistumisesta oli kulunut enintään kaksi vuotta tai joka valmistuu seuraavan puolen vuoden aikana. Tarkoituksena oli myös valita aktoreiksi henkilöitä, joille maisterintutkinto sosiaalipsykologiasta on ensimmäinen suoritettu tutkinto ja jotka etsivät ensimmäistä oman alan työpaikkaa. Hakemuksissa korostuivat aktoreiden halu saada neuvoa ja tukea työnhakuun ja ensimmäisen oman alan työpaikan löytymiseen.

Mukaan hakeneet aktorit toivoivat saavansa mentoroinnista muun muassa uudenlaista perspektiiviä siihen, mihin viedä alkamassa olevaa uraansa sekä sosiaalipsykologien työpaikkojen hahmottamista ja työmahdollisuuksien kartoittamista. Aktorit toivoivat myös saavansa tukea oman osaamisen tunnistamiseen ja myymiseen sekä uraa askarruttavien asioiden yhdessä pohtimista mentorin kanssa. Aktorit myös toivoivat voivansa kuulla mentoreiden kokemuksista, onnistumisista ja haasteista urallaan, erityisesti silloin kuin he hakivat vastavalmistuneina töitä.  

Mentoreiksi pilottiin valittiin sosiaalipsykologeja, jotka ovat toimineet työelämässä noin 5-10 vuotta. Pilotin mentorit toimivat muun muassa henkilöstöhallinnon tehtävissä, yrittäjinä, tutkijoina, konsultteina ja hankekoordinaattoreina.

Pilotissa aloitti seitsemän mentori-aktori -paria ja heille järjestettiin yhteinen aloitustilaisuus lokakuussa 2017. Tilaisuudessa osallistujille kerrottiin yleisesti mentoroinnista ja sen tavoitteista ja heille annettiin ohjeita omassa roolissaan toimimiseksi sekä tulevien tapaamisten järjestämiseksi. Mentoreille kerrottiin, että heiltä odotetaan oman ajan antamista ja läsnä olemista aktorille, rohkaisevaa otetta, sekä aktorin kuuntelemista ja kysymysten esittämistä.

Aktorilta taas odotettiin halua kehittyä, aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta tapaamisten järjestämisessä, halua miettiä teemoja, joista haluaa keskustella sekä valmiutta pyytämään ja vastaanottamaan uusia ideoita, näkökulmia ja palautetta. Parit tekivät myös alustavasti yhteistyösuunnitelmaa tuleville tapaamisilleen. Mentoroinnin ohjeistettu kesto on 6-9 kuukautta sisältäen vähintään viisi tapaamista.

Kuulumisia pilotin puolivälissä

Kun pilottia oli tammi-helmikuun vaihteessa 2018 kulunut noin kolme kuukautta, kysyimme osallistujilta heidän tähänastisesta prosessistaan ja kokemuksistaan. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastanneet mentorit ja aktorit olivat tyytyväisiä pilottiin osallistumisesta.

Parit olivat helmikuun loppuun mennessä tavanneet 2-4 kertaa. Ensimmäinen tapaamiskerta oli tutustumiskerta, ja muut tapaamisten sisällöt olivat keskittyneet muun muassa aktorien CV:n ja Linkedin-profiilin läpikäymiseen, uravaihtoehtojen ja -tavoitteiden kartoittamiseen sekä oman osaamisen brändäykseen, kuten pitch-puheen tekemiseen. Yksi pareista oli myös toteuttanut konkreettisen työhaastattelusimulaation.

Osa mentoreista ja aktoreista olivat löytänyt yhteisiä kiinnostuksen kohteita, jolloin tapaamisten aikana keskustelua oli käyty muun muassa start up- ja kasvuyritysmaailmasta, naisten asemasta IT-maailmassa, HR:stä, rekrytoinneista ja organisaatiokulttuureista. Mentorin ja aktorin välillä oli käyty keskustelua myös sosiaalipsykologien identiteetistä, työntekijöiden oikeuksista sekä palkkaneuvotteluista.

Aktorit kokivat, että tapaamisten aikana heille on ollut eniten hyötyä konkreettisista vinkeistä työnhakuprosessiin ja omaan asiantuntijuuteen liittyen. Mentorin antamasta tuesta koettiin aktorien keskuudessa kiitollisuutta. Aktorit ilmaisivat tyytyväisyyttä siitä, että heidän rinnallaan on kulkenut henkilö, johon he ovat voineet luottaa, jonka kanssa he ovat voineet jakaa kokemuksiaan, ja joka on toiminut omien näkemysten haastajana. Myös kaikki mentorit kuvasivat työskentelyä aktorin kanssa mielekkääksi ja antoisaksi.

Kyselyhetkellä aktorit toivoivat tulevilta mentorointitapaamisilta ammatti-identiteetin vahvistamista sekä pitkäaikaista tulevaisuuden ja uran suunnittelua. Yksi aktoreista toivoi, että yhteys mentoriin säilyisi vielä tapaamisten jälkeenkin. Mentorit taas toivoivat, että aktorit hyötyisivät ja saisivat tarvitsemaansa tukea ja apua heidän tapaamisistaan. Yksi mentoreista ehdotti, että tulevaisuudessa olisi mukavaa rakentaa laaja mentorointiyhteisö.

On ollut hienoa päästä juttelemaan ihan uudesta toimialasta ja toimintakulttuurista toisen sosiaalipsykologin kanssa, jolla on vuosien kokemusta, loistavia esimerkkejä työelämässä vastaan tulevista tilanteista ja oikeanlaista perspektiiviä työuraa aloittavalle sosiaalipsykologille” – Karoliina Walldén, aktori